مقام معظم رهبری: اقتصاد مقاومتی ریاضت نیست بلکه اگر این سیاست اعمال شود موجب آسایش و رفاه خواهد شد.

محور های قرارگاه شیخ بهایی (ره)

فناوری اطلاعات و ارتباطات

سلامت

صنعت و فناوری

کشاورزی

قرارگاه ها

شناسایی و اطلاعات
برنامه ریزی پیشرفت و آینده پژوهی
آموزشی و توانمند سازی
تعاملات صنعت ، بازار ، دانشگاه و دولت
گفتمان سازی ، مطالبه گری و فرهنگ سازی